Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2020

2593 9a1e
Reposted fromunco unco vialottibluebell lottibluebell

April 06 2020

Reposted fromshakeme shakeme viainerte inerte
Reposted fromshakeme shakeme viainerte inerte
9245 37e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko

April 04 2020

9370 b7b1 500
@delfinacarmona
8703 545d 500
@msideraki
2485 531f 500
2487 12ff 500
Reposted frompiehus piehus vialottibluebell lottibluebell
4880 38ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
6610 bbd5 500
Reposted fromerial erial via12czerwca 12czerwca

April 03 2020

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vialiteratka literatka
1137 ede9 500
brak przytulania, to geneza większości zaburzeń. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialiteratka literatka
Reposted from4777727772 4777727772 vialiteratka literatka
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada vialottibluebell lottibluebell
9431 8f26 500
Reposted fromhrafn hrafn vialottibluebell lottibluebell
9075 1bb7 500
5985 9e1a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl