Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

7334 8074 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell

February 16 2020

8191 c533 500
Reposted fromxawery xawery via12czerwca 12czerwca
7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique viamysweetheartt mysweetheartt

February 13 2020

8347 a32b 500
5502 e5d8
7277 e3b5 500
7922 4ed0 500
Reposted fromhrafn hrafn viaultrafioletowa ultrafioletowa
1634 1676 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaataga ataga
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
Reposted frommsitudinis msitudinis viaataga ataga
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
8530 a3e3 500
Reposted fromhrafn hrafn viaultrafioletowa ultrafioletowa
9677 d08c 500
4408 acdb 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viatake-care take-care
5995 1c32
Reposted frommiischa miischa viamoai moai
1740 32d4
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viatake-care take-care
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
3348 40a4 500
Reposted fromhrafn hrafn viablackheartgirl blackheartgirl
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaohhwell ohhwell
rozłożyłam    siebie 


pod          jego        ciałem
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl