Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2020

0139 a129
4266 25b6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Sponsored post
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell

June 29 2020

June 28 2020

0974 6082 500
Reposted fromslodziak slodziak vialottibluebell lottibluebell
1473 c8bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
2438 cc19 500
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Powiedziałaś mu, żeby kochał deszcz, więc teraz nigdy nie śpi w trakcie burzy. Nie dlatego, że się boi - dlatego, że przypomina mu o Tobie.
— znalezione.
3169 a921 500
Reposted frommaybeyou maybeyou vialottibluebell lottibluebell
2601 bfd1 500
Reposted fromvouslelune vouslelune vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
4248 e395 500
Reposted fromursa-major ursa-major viatake-care take-care

June 24 2020

8282 260a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

June 23 2020

Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
6468 1f9a 500
Jakub Rozalski 'Midsummer night's dream'
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...