Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Miłość nie jest okrutna 
to my jesteśmy okrutni
miłość nie jest grą 
to my zrobiliśmy grę z miłości 

September 18 2017

Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viacrambie crambie
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacrambie crambie

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

September 13 2017

0591 54c9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra

September 11 2017

5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

August 25 2017

3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatriste triste


A Vegan Horror Story
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viasoko soko
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaccka maccka
5612 cd82
Reposted fromkarahippie karahippie viadouxsouvenirs douxsouvenirs
5860 fc95
Reposted fromkarahippie karahippie viadouxsouvenirs douxsouvenirs
0035 993e
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl