Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
4487 0191 500
"Ości" 1
9962 c306

July 08 2017

7143 f838
M. Świetlicki

July 07 2017

8703 f312 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapouler pouler
6649 3949 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapouler pouler

July 04 2017

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko

July 03 2017

4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viarenegade4ever renegade4ever

July 02 2017

8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadouxsouvenirs douxsouvenirs
2390 b7d9 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadouxsouvenirs douxsouvenirs
2026 c27f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadouxsouvenirs douxsouvenirs
2139 9423
2214 d5e0
4910 064b
4326 28f5
7077 5913 500
5991 32fe 500
Reposted frombluuu bluuu via100suns 100suns
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl