Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaultrafioletowa ultrafioletowa
Zdejmij bluzkę i wymuszony uśmiech.
— Rasmentalism "Nocny"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaataga ataga
Podsycałam w sobie nienawiść do tego człowieka, żeby nie poddać się w pełni rozpaczy po jego utracie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4098 9183 500
Reposted fromerial erial vialottibluebell lottibluebell
3068 c8c3 500
3281 c713 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
2447 a01c 500
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viablackheartgirl blackheartgirl
[...] naj­bar­dziej kocha­my tych ludzi, te spra­wy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam od­chodzić - nieraz na zawsze.

— Marek Hłasko
Reposted fromjustmine justmine viablackheartgirl blackheartgirl
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viablackheartgirl blackheartgirl

October 06 2019

4258 df5c 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viatake-care take-care
9546 1078
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaviajero viajero
1571 f614 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaviajero viajero
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl