Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

3463 9cfe 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamysweetheartt mysweetheartt
zabierz mnie stąd. 
teraz. 
gdziekolwiek. 

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viacojest cojest
4019 08ac 500
Reposted frombrumous brumous viaviajero viajero

Granica między prawdą a kłamstwem została przetarta. 

June 26 2018

4447 6123 500
1548 f009 500
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaultrafioletowa ultrafioletowa

June 01 2018

Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
Reposted fromgerundium gerundium viatake-care take-care

May 29 2018

3023 25bd
4793 bf97
Reposted fromGIFer GIFer viamore-than-a-memory more-than-a-memory

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy.
Dostojewski to napisał. 

— Janusz Głowacki

May 26 2018

4194 6994 500
"I can’t stand it to think my life is going so fast and I’m not really living it".
9050 9b50
Reposted fromursa-major ursa-major vialottibluebell lottibluebell

May 13 2018

7489 1158
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl

May 04 2018

May 03 2018

6449 020c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl