Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

1386 a5c4 500
Reposted frombabyface babyface
0461 1345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoko soko
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasoko soko
7290 a727
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viasoko soko
0521 0b6c 500
James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromkillme killme viablackheartgirl blackheartgirl
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viasoko soko
1348 c585 500
Reposted fromnyaako nyaako viaataga ataga
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaataga ataga
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viaviajero viajero
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

August 01 2019

W większości sytuacji, kiedy człowiek szuka śmierci, w rzeczywistości szuka miłości
— 'Pewnego dnia' David Levithan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl