Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialadylena ladylena

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viacojest cojest
3435 1165
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasatyra satyra
Reposted fromwspomnienie wspomnienie vialadylena ladylena

January 13 2018

January 07 2018

1229 44c7 500
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromforhwon forhwon vialadylena ladylena

January 05 2018


“   Ma malinowoczerwone szerokie wargi, które często przygryza lub dyskretnie oblizuje. Nie wiem czy on to zauważa, mam nadzieje, że nie, ale czasami wpatruję się w te wargi, jak w wypełnione sokiem maliny, które chciałabym skosztować. Jadłaś kiedyś maliny w styczniu? Ja też nie. Jeszcze nie... ”
— — Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromblackdrama blackdrama viamora mora
6790 836c 500

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viamora mora
3480 7cee
Reposted fromdeathrider deathrider viamora mora
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted fromwagabunda wagabunda viamora mora
Piekło to inni.
— J.P. Sartre
7037 1aab 500
Reposted fromprzegrany przegrany viablackheartgirl blackheartgirl
1327 5358
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialadylena ladylena
4517 a0fa
Reposted fromakord akord vialadylena ladylena
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 04 2018

0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viamysweetheartt mysweetheartt
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
9818 df36 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9189 0fa1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl