Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

brakuje mi siebie w sobie
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viablackheartgirl blackheartgirl

skonać

móc umrzeć 
z brzydoty własnej 
osobistego żywotu
dokonać
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viamysweetheartt mysweetheartt

November 07 2018

Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia
I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu.
I zaśmieję się wtedy.
I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath, "Dzienniki. 1950–1962
Reposted fromwowlovely wowlovely viaultrafioletowa ultrafioletowa

August 19 2018

0147 5220 500
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Świetlicki M.
Reposted frommallami mallami viablackheartgirl blackheartgirl
5292 836c 500
Reposted fromthetemple thetemple viablackheartgirl blackheartgirl

August 17 2018

nie myślę o Tobie
mam Cię tylko w głowie
Reposted bylottibluebellskaaryfikaacjaaduszyirbjarbirb

August 07 2018

między słowami.jak żyjesz? 


bo ja ledwo dyszę.
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
5416 28fd
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viacojest cojest
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
9985 4803 500
Reposted frommsto msto viajointskurwysyn jointskurwysyn
7203 b954 500
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
gdzieś między dobrym życiem a spełnieniem marzeń tkwi tęsknota za niewyobrażalnym i nieopisanym

August 06 2018

0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 17 2018

3463 9cfe 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl